Informačné systémy
verejnej správy

Spoločnosť GM-Link je spoľahlivý partner v oblasti návrhu informačných systémov verejnej správy. GM-Link prináša organizáciám progresívne riešenia v súlade so štandardami informačných systémov verejnej správy a cieľmi a potrebami organizácií (KRIS).

Poskytujeme profesionálne poradenstvo pri získavaní prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
 
law-blog-featured-5

KRIS

law-blog-featured-5

OPIS